MAT 263 – MATEMATIKE DISKRETE


KURSI:                     Bachelor Matematike, Shkenca Kompjutacionale
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 3   ore/jave
  Seminare 2   ore/jave
  Detyra Kursi 2
  Pune Laboratori

 

PERSHKRIMI I LENDES

Kursi i matematikes diskrete ka me shume se nje qellim. Studentet duhet te mesojne nje bashkesi te vecante faktesh matematikore dhe aplikimin e tyre; me rendesishmja eshte se, studenti te aftesohet se si te mendoj logjikisht dhe ne menyre matematikore. Per te arritur kete qellim, influencohet ne krijimin e arsyetimit matematikor dhe ne zgjidhjen e problemave te ndryshme. Konceptet e rendesishme te cilat trajtohen jane pese: arsyetimi matematikore, analiza kombinatorike, strukturat diskrete, te menduarit algoritmik dhe aplikime e modele.