MAT 250 – ANALIZE REALE 1


KURSI:                               Bachelor ne Matematike

NGARKESA:                     

 Semestri zgjat                 15 jave

Leksione                            3 ore

Seminare                           2 ore

Detyra Kursi                      (-)

Pune Laboratori                (-)

 

PERSHKRIMI I LENDES

Ne kete kurs fillohet me konceptin e bashkesise, relacionet midis bashkesive, bashkesite e numerueshme dhe bashkesite e panumerueshme. Trajtohet gjeresishte bashkesite e numrave natyror, racional dhe real. Me pas kalohet te koncepti i vargur numerik, konvergjenca dhe vetite e vargut numerik.

Trajtohet perkufizimi i sakte i funksionit, limiti, vazhdueshmeria dhe derivueshmeria e funksionit. Trajtohen format e pacaktuara dhe rregullat e L’Hopitalit.

Ne vijim jepet koncepti i integralit me ane te shumave Darbu dhe shumave te Rimmanit, kriteret e integrueshmerise se funksioneve dhe disa metoda per zgjidhjen e integraleve.