MAT 226 – PROBABILITET DHE STATISTIKE


KURSI: Bachelor Matematike, Matematike finance, Informatike etj
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 3 ore
  Seminare 2 ore
  Detyra Kursi
  Pune Laboratori

 

 

PERSHKRIMI I LENDES

Teoria e probabilitetit dhe metodat statistikore të luajë një rol të rëndësishëm në shoqëri, mjekësi dhe industri. Ato mundësojnë të kuptojme nje fenomen dhe te jemi te informuar për të marrë vendime te ndryshme, për një popullim duke marre vetëm një mostër e anëtarëve të këtij popullimi. Teoria e probabilitetit dhe shpërndarjet statistikore janë të nevojshme që të përcaktojne sasinë e pasigurise, dhe për të vlerësuar saktësinë e informacionit tonë në lidhje me popullimin.Ne kete kurs trajtohen: Hyrje ne statistike, statistika deskriptive, probabilitetet, ndryshoret e  rastit diskrete, shpërndarjet diskrete, ndryshoret e rastit te vazhdueshme, shpërndarja e vazhdueshme, vlerësimi, vlerësimi pikësor dhe intervalor    i parametrave, kontrolli i hipotezave, analiza e variances.