MAT 175 – ALGJEBRA LINEARE


KURSI: Bachelor Informatikë, Shkenca Kompjutacionale, Shkenca Kompjuterike, etj.
NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë
  Leksione 3 orë/jave
  Seminare 2 orë/jave
  Detyra Kursi 1
  Pune Laboratori

 

PËRSHKRIMI I LËNDËS

Ne kete lende do te pershkruajme njohurite baze te Algjebres Lineare. Do te pershkruajme njohurite baze te hapsirave euklidiane Rn. Do te tregojme menyren e zgjidhjes se sistemeve lineare me ane te metodave: Gaus, Jordan dhe Kramer. Do te tregojme Llogaritjen e percaktorit te nje matrice dhe llogaritjen e matrices se anasjellte.Do te tregojme Llogaritjen e vlerave te veta, vektoreve te vet dhe hapsirave te veta te matricave. Do te pershkruajme Format Kanonike, Matricat shoqeruese te polinomeve.Dhe nje pershkrim te pergjithshem mbi ekuacionet diferencjale dhe metoda e katroreve me te vegjel.