MAT 170 – GJEOMETRIA.


KURSI: Bachelor ne Matematike, Matematike-Finance, Shkenca Aktuaristike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 45 ore
  Seminare 30 ore
  Detyra Kursi (s’ka)
  Pune Laboratori (s’ka)

 

PERSHKRIMI I LENDES

Vektorët dhe veprimet me ta. Sistemet koordinatave karteziane në plan dhe në hapësirë. Rezja Vektoriale. Koordinatat e Vektorit. Prodhimi skalar(numerik) i dy vektorëve. Prodhimi Vektorial. Prodhimi i Përzierë. Formulat e Transformimit të koordinatave karteziane. Transformimet Afine Ekuacioni i Vijës. Drejtëza. Koniket. Ekuacioni i përgjithshëm i vijës së shkallës së dytë. Ekuacioni i Sipërfaqes. Plani dhe drejtëza në hapësirë. Elipsoidi dhe Hiperboloidët.  Paraboloidët dhe koni i shkallës së dytë. Sipërfaqet e shkallës së dytë. Ekuacioni i përgjithshëm i tyre. Sipërfaqet e Rrotullimit. Koncepte te thjeshta Algjebrike. Gjeometria e Levizjes, Barrazia e figurave. Zhvendosja Paralele, Vetite, Shembuj. Rrotullimi, Vetite, Shembuj., simetria sipas nje pike, Vetite, Shembuj.   simetria boshtore. Vetite, Shembuj.   Homotetia. Vetite, Shembuj.   Kompozimet e levizjeve. Inversioni Vetite, Shembuj. Paraqitja analitike e Levizjes. Vetite e levizjeve. Gjeometria e problemave te ndertimit,Ushtrime dhe problema