MAT 155 – KALKULUS 2


KURSI:     Bachelor Matematike, Mat-Finance, Aktuaristike, Fizike, Kimi, Navigacion
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 3 ore
  Seminare 2 ore
  Detyra Kursi Pune
  Pune Laboratori

 

PERSHKRIMI I LENDES

Ne kete kurs trajtohen rregullat dhe teknikat e integrimit, integralet e caktuara dhe te pacaktuara, aplikimet e integralit te gjatesite e vijave, syprinat e vellimet e trupave dhe aplikimet e tyre ne industri dhe ekonomi. Gjithashtu trajtohen vargjet dhe serite e ndryshme si dhe testet e tyre.