MAT 154 – KALKULUS 1


KURSI:                   Bachelor Matematike, Mat-Finance, Aktuaristike, Shkenca kompjuterike etj…
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
Leksione 3 ore
Seminare 2 ore
Detyra Kursi (-)
Pune Laboratori (-)

 

PERSHKRIMI I LENDES

Konceptet e funksionit, derivatit, rregullat e derivushmerise, integrimi, llogaritja e siperfaqeve dhe volumeve, simetrine, ekstremumet, monotonine dhe duke vazhduar më tej me limitin e funksionit, vazhdueshmerine e tij, diferencimin dhe integrimin e funksioneve me një variabel, aplikime te ndryshme te kalkulusit ne inxhinieri, ekonomi, finance, shkenca shoqerore, etj. Ploteson kerkesat e te gjitha programeve per nje formim te pergjithshem..