KIM 360 – BAZAT E TEKNOLOGJISE KIMIKE


KURSI: Bachelor   Kimi
Semestri: Vjeshte 2013: 07.10.2013 – 30.01.2014
NGARKESA: Leksione 3 ore: H,M   ora : 08,00- 09.30

 

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT TË LËNDËS

The course of Foundaprovides students with knowledge on the chemical constituents of food, their functional significance in food systems and chemical transformation of these components in relation to food quality. Konceptet bazë që do të trajtohen në lëndën  Sinteza Inorganike dhe Analiza Teknike e Produkteve do të jenë ato të sintezës së prodhimit të acideve, të bazave, të kripërave, të pleharve kimikë, të prodhimit të çimentos apo të prodhimit të metalurgjisë të zezë. Uji në industrinë kimike, burimet dhe karakteristikat të ujërave natyrorë, metodat fizike dhe kimike të pastrimit të ujit   të pijshëm. Sinteza kimike Inorganike dhe produktet e saj. Prodhimi i acidit sulfurik, Bazat fiziko-kimike të azotit të lidhur, Skema teknologjike e prodhimit të amoniakut, prodhimi i acidit nitrik, Plehrat me bazë fosfori e azoti dhe prodhimi i tyre.Prodhimi i nitratit të amonit, metodat dhe skema teknologjike e prodhimit të uresë. Sinteza e prodhimit të materialeve me bazë silici.Lëndët e para dhe karakteristikat e tyre për prodhimin e materialeve silicate. Sinteza dhe metodate prodhimit të materialeve të çimentuara. Karakteristikat kimike e mineralogjike dhe të klinkerit të çimentos Portland.  Dhe kontrolli teknik i vetive fizike-mekanike të çimentos Portland, prodhimi i artikujve prej Qeramike. Teknologjia e mineraleve të dobishëm metalik., sinteza ematerialeve metalik. Lëndët e para dhe metodat e prodhimit. Prodhimi i Gizës. Prodhimi i çelikut. Sinteza e metaleve me ngjyra. Prodhimi i bakrit…