KIM 275 – STRUKTURA E LENDES


KURSI: Bachelor Kimi
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 45 ore(3 ore/jave)
  Seminare 30 ore(2 ore/jave)

 

PERSHKRIMI I LENDES

Ky kurs perfshin nje studim te thelluar te koncepteve dhe parimeve baze te struktures se lendes; lidhjeve kimike dhe bazat e kristalografise kimike. Ceshtjet qe do te trajtohen jane energjia dhe lenda, struktura atomike, tabela periodike, formulat dhe lidhjet kimike; Natyra e rrezatimit elektromagnetik si dhe nje pershkrim i mekanikes kuantike per rastin nje-permasor, funksinet valore te atomeve dhe molekulave etj. Gjithashtu ne pjesen e dyte behet nje trajtim i detajuar i kapitujve te structures se perberjeve dhe trupave te ngurte, ku permendim teorine orbitale molekulare per pershkrimin e strukturave elektronike, strukturat e trupave te ngurte, celulat, rrjetat Brave, grupet pikesore, grupet hapesinore,planet e kristaleve, difraksionin e rrezeve-X.