KIM 248 -KIMI ANALITIKE I


KURSI: Bachelor KIMI
NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë
  Leksione 45 orë (3 ore/jave)
  Seminare 15 orë (1 ore/jave)
  Detyra Kursi 1
  Pune Laboratori 30 orë(2 ore/jave)

 

PËRSHKRIMI I  LËNDËS

Lënda  e  Kimisë  Analitike  synon  që  t’u  japë  studentëve  te  degës  KIMI  njohuri  bazë  mbi  kiminë  analitike,  rolin  e  një  kimisti  analist  dhe  teknikat eksperimentale të domosdoshme në analizën kimike. Gjatë ketij kursi bëhet një shikim më i avancuar i njohurive nga stekiometria, reaksionet acid-bazë, elektrolitët, metodat e asnjanësimit, dëftuesit e metodës së asnjanësimit, medotave spekroskopike të absorbimit të rrezatimit si dhe të  përpunimit statistikor të rezultateve të analizës kimike.

Ky program synon të plotësojë formimin e përgjithshëm të studentëve të kimisë dhe  të thellojë njohuritë me karakter kimik që mund t’u paraqiten gjatë viteve të studimit dhe në aktivitetin e tyre profesional.