KIM 144 – KIMI INORGANIKE (KREDITE 8)


KURSI: Bachelor KIMI,
NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë
Leksione 45 orë (3 ore/ jave)
Seminare 15 orë (1 ore/ jave )
Laboratore 30 orë (2 ore/ jave )

 

PËRSHKRIMI I  LËNDËS

Lënda “Kimia  Inorganike” synon tu jape studentëve nje formim te pergjithshem per te interpretuar shndrrimet dhe komponimet  kimike inorganike dhe per te thelluar njohurite me karakter kimik qe mund t’u paraqiten gjate viteve te studimit dhe ne aktivitetin e tyre profesional. Ky kurs perfshin 3 ore Leksion, 1 ore Seanca ushtrimesh dhe 2 ore pune laboratori. Kursi zhvillohet ne semestrin e dyte  dhe shlyhet me provim semestral. Studimi  ketij kursi  perfshin Kimine Inorganike . Ky program

Gjate leksioneve dhe seminareve behet nje rishikim me i avancuar i njohurive te marra ne Shkollen e Mesme te Pergjitheshme ne lenden e Kimise, kurse per ata studente qe vijne nga Shkolla te Mesme  Profesionale synohen te jepen qe ne fillim dhe njohurite baze te Kimise Inorganike. Ky program perfshin:

Perhapja dhe vetite e hidrogjenit. Reaksionet e hidrogjenit. Elementet e grupit I-A. Matalet Alkaline. Gjendja ne natyre, komponimet. Elementet e grupit II-A. Metalet Alkalino-tokesor Gjendja ne natyre. Komponimet e tyre. Elementet e grupit III-A. Njohuri te pergjithshme. Elementet e grupit IV-A.Njohuri te pergjithshme. Vetite fizike dhe kimike. Gjendja ne natyre, nxjerrja dhe perdorimet. Vetite e elementeve te grupit te V-A.Komponimet de perdorimi i tyre ne industri. Vetite e elementeve te grupit te VI-A. Perhapja ne natyre dhe prodhimi i oksigjenit ne industri dhe ne laborator. Elementet e grupit VII-A. Njohuri te pergjithshme.vetite fizike dhe kimike te halogjeneve. Elemente e grupit I-B. Gjendja ne natyre dhe nxjerrja.Elemente e grupit II-B. Gjendja ne natyre. Nxjerrja dhe prodhimi. Elemente e grupit III-B.Karakteristika te pergjithshme. Gjendja ne natyre dhe vetite. Elemente e grupit te IV-B. V-B.  VI-B.  VII-B. VIII-B. Karakteristika te pergjithshme.Vetite fizike dhe kimike. Kimia e berthames.Berthama. Radioaktiviteti. Ndarja dhe sinteza e berthamave