ITAT 131 – ITALISHT 1


KURSI:                                Bachelor Shk.Kompjuterike, Tek.Informacioni, Informatike, Shk.Kompjutacionale, etj.
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
Leksione 3 ore/jave
Seminare 2 ore/jave
Detyra Kursi
Pune Laboratori

 

 

PERSHKRIMI

Programi përmban një cikël temash të zgjedhura që e ftojnë studentin të reflektojë dhe të zgjedhë në mënyrë alternative nëpërmjet: sugjerimeve, fakteve apo teksteve interesante për diskutim.

Temat e trajtuara në këtë lëndë synojnë:

  • të aftësojë studentin të përdorë gjuhën italiane si mjet për të zgjeruar aftësitë kuptimore dhe shprehëse.
  • të krijojë diskutim në perputhje me programin, nivelin, interesat dhe përvojat personale.
  • të shprehë qendrime e pikëpamje për probleme të ndryshme shoqërore dhe historike.
  • të perfeksionojë të kuptuarit e njohurive lidhur me procesin, metodën gjuhësore dhe tematikën e vendosur  si edhe të kompozojë e përshtasë informacione të ndryshme të marra prej mediave apo temave të parashtruara nga lektori.