ITA 132 – GJUHË ITALIANE II


KURSI: Bachelor Matematike, Mat-Finance, Aktuaristike, Fizike, Kimi
    Biologji, Navigacion, Ing. Elektrike, Ing Mekanike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 30 ore (2 ore/jave)
  Seminare 30 ore (2 ore/jave)

 

Qëllimi i kursit

Kjo lëndë synon studimin e gjuhës, por njëkohësisht edhe të kulturës italiane në një nivel paramesatar-mesatar. Me Rete! 2, materialin që do të përdoret për këtë lëndë, studentët do të vazhdojnë të përballen me studimin e gjuhës, duke ndjekur zhvillimin e impiantit shumësilabësh të Rete! 1, por me ndryshime metodologjike në kalimin nga një nivel fillestar/elementar në një nivel paramesatar. Në fund të 15 njësive didaktike të tekstit studenti do të zotërojë njohuri gjuhësore të nivelit paramesatar.

Permbajtja e kursit

KREU I :Duke kërkuarpunë

KREU II :Stilet e jetës, italianët e parë nga jashtë

KREU III :Dashuria

KREU IV :Kur isha i vogël

KREU V : Duke punuar, në zyrë, në telefon

KREU VI :I rëndësishëm është shëndeti

KREU VII :Po, udhëtoj

KREU VIII :Përshkrime

KREU IX : Qytet apo fshat?

KREU X :A je dorëshpuar?

KREU XI :Na ishte një herë

KREU XII :Një botë më e mirë

KREU XIII :Jo vetëm punë

KREU XIV :Njerëz të famshëm

KREU XV : Ëndrra dhe realitet, vlerat rinore në vende të ndryshme