ITA 131 – GJUHË ITALIANE 1


Kredite 6

Ngarkesa: 2/2

QËLLIMI I KURSIT

Programi përmban një cikël temash të zgjedhura që e ftojnë studentin të reflektojë dhe të zgjedhë në mënyrë alternative nëpërmjet: sugjerimeve, fakteve apo teksteve interesante për diskutim.

Temat e trajtuara në këtë lëndë synojnë:

  • të aftësojë studentin të përdorë gjuhën italiane si mjet për të zgjeruar aftësitë kuptimore dhe shprehëse.
  • të krijojë diskutim në perputhje me programin, nivelin, interesat dhe përvojat personale.
  • të shprehë qendrime e pikëpamje për probleme të ndryshme shoqërore dhe historike.
  • të perfeksionojë të kuptuarit e njohurive lidhur me procesin, metodën gjuhësore dhe tematikën e vendosur  si edhe të kompozojë e përshtasë informacione të ndryshme të marra prej mediave apo temave të parashtruara nga lektori.

PËRMBAJTJA E KURSIT

JAVA I: ”In viaggio”. Grammatica. Lessico e civiltà(nomi, città, alfabeto, saluti).

JAVA II: “All’aeroporto”. Diverse funzioni e grammatica (presente indicativo di diversi verbi). Lessico, civilta’, fonologia. JAVA III: “Il lavoro”. Grammatica(presente indicativo delle 3 coniugazioni), abilità. Lessico e civiltà, fonologia.

JAVA IV: ”La famiglia”, le diverse funzioni e la grammatica(voi di cortesia). Abilità, lessico (gli elementi della famiglia). Civiltà e fonologia. JAVA V: ”La casa”, descrivere la casa nei suoi componenti. Grammatica( preposizioni articolate) e abilità. Lessico, civiltà e fonologia.

JAVA VI: La vita quotidiana”, le diverse funzioni(esprimere la frequenza). Grammatica (verbi irregolari), abilità (comprensione globale). Lessico, civiltà, fonologia.

JAVA VII: “Il cibo, al ristorante”, funzioni diversi(il cibo in diversi paesi). Grammatica(vorrei, p. indicativo), abilità. Lessico(10 e 20 piatto), Civiltà(i pasti, orari, le abitudini).

JAVA VIII: “In negozio. I soldi”, funzioni(chiedere del prezzo). Grammatica(revisione), abilità(comprensione globale e dettagliata). Lessico(oggetti da supermercato); civiltà (le spese).

JAVA  IX:  “A  scuola”,  funzioni(descrivere  diversi  oggetti).  Grammatica(aggettivi  e  pronomi  dimostrativi),  abilità  (strategie  d’apprendimento). Lessico(oggetti di scuola); civiltà(sistema scolastico).

JAVA  X:  “Vestiti  e  i  colori”,  funzioni(chidere  e  dire  cio  che  ti  piace).  Grammatica(p.personali  indiretti);  abilità(strategie  d’apprendimento). Lessico(colori,vestiti), civiltà(L’Italia dei colori).

JAVA XI:  “Il tempo libero”, funzioni(parlare di eventi passati). Grammatica(p.passato dei verbi regolari e irregolari)-abilità(collegare frasi, scrivere una storia). Lessico(espressioni di tempo passato);civiltà(tempo passato).

JAVA XII: “Le vacanze”, funzioni (parlare e narrare eventi del passato). Grammatica(p.prossimo); abilità(le inferenze). Lessico, civiltà(gli italiani in vacanza).

JAVA XIII: ”Il tempo“, funzioni(descrivere il tempo meteorologico). Grammatica(Pronomi personali tonici), abilità(coesione del testo). Lessico e civiltà(Il clima e stereotipi).

JAVA XIV:  “Sulla  strada”,  funzioni(chiedere  e  dare  informazioni  stradali). Grammatica(“sì”  impersonale),  abilità(Imparare  parole  nuove).  Lessico  e civiltà(italiani famosi di ieri e d’oggi).

JAVA XV: “Progetti futuri”, funzioni(parlare del futuro). Grammatica(presente indicativo con valore futuro), abilità(imparare parole nuove). Lessico e civiltà(L’Italia dei festival).