FRET 131 – FRENGJISHT 1


KURSI:                                Bachelor Shk.Kompjuterike, Tek.Informacioni, Informatike, Shk.Kompjutacionale, etj.
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
Leksione 3 ore/jave
Seminare 2 ore/jave
Detyra Kursi
Pune Laboratori

 

PERSHKRIMI I LENDES

Është një metodë e mësimit të FLE për studentët fillestarë që ka për qellim marrjen e një niveli elementar të katër kompetencave të një gjuhe të huaj : të kuptuarit dhe të shprehurit gojor si dhe të kuptuarit dhe të shprehurit me shkrim. Kjo metodë lejon që studentët të paraqiten në provimin e nivelit DELF A1.

PËRMBAJTJA E LËNDËS:

KREU I : Saluer, Se présenter.

KREU II : Demander des informations, Questionner sur l’identité.

KREU III : Comprendre/Dire des coordonnées.Donner des info personnelles.

KREU IV : Parler de ses passions, de ses rêves. La France en Europe.

KREU V : Parler de son quartier, de sa ville.Demander/Donner une explication.

KREU VI : S’informer sur l’hébergement.Indiquer un itinéraire.

KREU VII : Ecrire une carte postale.Indiquer la provenance, la destination.

KREU VIII : Paris insolite.Parler de ses gouts.

KREU IX : Parler de sa profession.Parler de ses activités, de son animal.

KREU X : Parler de soi.Caractériser une personne.

KREU XI : Proposer une sortie.Inviter.

KREU XII : Comportements, pratiques sportives en France.Indiquer l’heure et les horaires.

KREU XIII : Parler de ses habitudes.Parler de ses activités quotidiennes.

KREU XIV : Raconter des évènements passes.Comprendre un questionnaire d’enquête.

KREU XV : Parler de ses projets.Les fêtes en France et qui fait quoi dans la maison ?