FIZ 598 – Teze Diplome


COURSE:                     M.S in Physics

Pershkrimi i Lendes:

Synimi i ketij kursi eshte te mbeshtese studentet ne pergatitjen e punimit shkencor mbi nje tematike te zgjedhur ne perputhje me kerkesat e departamentit. Metodat baze te punes me literaturen dhe burimet e tjera, metodat e perpunimit te te dhenave dhe prezantimit, strukturimi i tezes se diplomes. Studentet do te pergatisin dhe prezantojne pjese te punimit shkencor gjate semestrit.