FIZ 590 – Independent Research


KURSI: M.S Fizike
Semestri:
Leksione: 4ore /jave
Seminare 2ore/jave
Detyra Kursi 3 gjate semestrit

 

Pershkrimi i Lendes:

Këto kurse jane kurse qe ju ofrojnë studentëve mundësi të punojnë në grupe të vogëla projektesh kërkimore.Studentët punojnë ngushtë me një antarë të departamentit të fizikës në përzgjedhjen e temave themelore dhe projektin eksperimental dhe teorik,analizën e të dhënave dhe rezultatet e paraqitur. Shumëllojshmëria e çeshtjeve themelore është në varësi të formimit të studentit dhe interesit .