FIZ 550 – FIZIKA E MJEDISIT


KURSI: M.S Fizike
Semestri:  
  Leksione: 4ore /jave
  Seminare 2ore/jave
  Detyra Kursi 3 gjate semestrit

 

Pershkrimi i Lendes:

Ne kete kurs jepen parimet fizike kryesore te prodhimit, transportit dhe ruajtjes se energjise. Zbatimet e ligjeve te termodinamikes dhe mekanikes klasike ne ekosistemet natyrore dhe burimet energjitike te tilla si lendet e djegshme , energjite berthamore, ererat, fuqia diellore. Keto burime analizohen ne lidhje me impaktin mjedisor dhe social te teknologjive