FIZ 498 – Teze Diplome


KURSI:                          M.P  ne  Mat- Fiz

 

Pershkrimi i Kursit

Mbeshtetja e studenteve ne pergatitjen e punimit shkencor mbi nje tematike te zgjedhur ne perputhje me kerkesat e departamentit. Metodat baze te punes me literaturen dhe burimet e tjera, metodat e perpunimit te materialeve dhe prezantimit, strukturimi i tezes se diplomes. Studentet do te pergatisin dhe prezantojne pjese te punimit shkencor gjate semestrit duke marre vleresime per paraqitjen e tyre.