FIZ 475 – Teknika te Laboratorit ne Fizike


KURSI:                          M.p ne  Mat- Fiz

NGARKESA:

Semestri:

Leksione:                      4ore /jave

Seminare                     2ore/jave

Detyra Kursi                3 gjate semestrit

 

 

Pershkrimi i kursit

Aftesimi me teknikat e matjeve dhe laboratorit ne fizike. Aparatet dhe eksperimentet kryesore ne fizike,   analiza e gabimit, matjet dhe eksperimentet ne mekanike dhe  termodinamike,  aparatet elektrike dhe elektronike,    aparatet optike,  teknikat spektroskopike, teknikat berthamore, metodat e simulimit ne fizike.