FIZ 470 – MEKANIKE KUANTIKE


KURSI: M.S Fizike
Semestri:  
  Leksione: 4ore /jave
  Seminare 2ore/jave
  Detyra Kursi 3 gjate semestrit

 

Pershkrimi i Lendes:

Ne kete kurs paraqitet nje veshtrim i shkurter i zhvillimit te mekanikes kuantike; valet ne fiziken klasike, paketat valore parimi i papwrcaktueshmerisw, funksioni valor, operatoret, vlerat e pritshme te vrojtimeve dinamike, ekuacioni i Shredingerit., aplikime te ekuacionit te Shredingerit, atomi i hidrogjenit, spini i elektroneve, tabela periodike, teoria e perturbimeve, teoria e shperhapjes se grimcave, dhe perberja e momenteve kendore.