FIZ 465 – Plotesime ne Fizike


KURSI:                          M.p ne  mat-Fiz

NGARKESA:

Semestri:

Leksione:                      4ore /jave

Seminare                     2ore/jave

Detyra Kursi                3 gjate semestrit

 

 

Pershkrimi i Kursit

Ne kete kurs jepen njohuri me te thelluara shkencore e konceptuale ne teorite themelore te fizikes: mekanike, termodinamike statistike, elektrodinamike dhe fizike kuantike. Jepen gjithashtu njohuri me te thelluara ne zgjidhjen e detyres themelore te teorive te mesiperme me metoden dinamike dhe statistike, nderkaq studiohet edhe raporti  dialektik midis ligjshmerive dinamike dhe statistike.