FIZ 460 – FIZIKE E AVANCUAR


KURSI: M.S Fizike
Semestri:  
  Leksione: 4ore /jave
  Seminare 2ore/jave
  Detyra Kursi 3 gjate semestrit

 

Pershkrimi i Lendes:

Jepet nje permbledhje e sintetizuar dhe e thelluar e parimeve te fizikes klasike dhe moderne, metodat dhe menyrat e pershkrimit klasik dhe kuantik te dukurive fizike; kinetizmi; dinamizmi; kuantet, fizika klasike ne driten e koncepteve kuanto- relativiste.   Gjithashtu ne kete kurs jane dhene njohuri te pergjithesuara rreth ligjeve te ruatjes se energjise ne fiziken klasike dhe ate moderne. Ne fund te kursit jepen drejtimet kryesore te fizikes ne ditet e sotme.