FIZ 450 – OPTIKA MODERNE DHE LAZERI


KURSI: M.S Fizike
Semestri:  
  Leksione: 4ore /jave
  Seminare 2ore/jave
  Detyra Kursi 3 gjate semestrit

 

Pershkrimi i Lendes:

Ky kurs paraqet konceptet themelore te optikes koherente. Temat qe perfshihen ne te jane: koherenca kohore dhe ajo hapesinore, koherenca e pjesshme, ligji i pergjithshem i interferences dhe difraksionit, aplikime te optikes koherente ne interferometri, laseret dhe holografia. Studiohen bazat fizike te gjenerimit te rrezatimit lazer, ne trupa te ngurte ne lengje dhe gaze . Llojet e lazerave si dhe aplikimi i tyre ne shkence dhe teknike. Jepen dhe disa njohuri mbi optiken jolineare.