FIZ 440 – TERMODINAMIKA STATISTIKE


KURSI: M.S Fizike
Semestri:
  Leksione: 4ore /jave
  Seminare 2ore/jave
  Detyra Kursi 3 gjate semestrit

 

Pershkrimi i Lendes:

Ne kete kurs jepen elementet baze te teorise kinetike, ansamblet kanonike, temperatura, energjia e lirë, mekanika statistikore, nxjerrja e ligjeve të termodinamikës nga mekanika statistikore, gazet ideale, gazet reale, ekuacioni i Van der Wals-it, ansamblet Gibbs, potencialet termodinamike, statistika e Fermi-Dirakut dhe Bose-Einstein, teorema Carnot, kalimet fazore dhe fenomeneve kritike. Shpërhapja, viskoziteti, përçueshmëria elektrike dhe termike, ekuacioni Boltzmann, fluktuacionet, ekuacioni Langevin, teoria e Ajnshtajnit per lëvizjen Browniane, entropia e Shanonit.