FIZ 430 – FIZIKA E TRUPIT TE NGURTE


KURSI: M.S Fizike
Semestri:
  Leksione: 4ore /jave
  Seminare 2ore/jave
  Detyra Kursi 3 gjate semestrit

 

Pershkrimi i Lendes:

Ky kurs perfshin nje diskutim te pergjithshem rreth formimeve fazore dhe transformimeve ne trupat e ngurte dhe te lenget. Temat qe do te trajtohen jane: gjendjet e ekuilibrit termodinamik, ekuilibri dhe diagramat fazore metastabile, berthamezimi dhe rritja, transformimet spinoidale, difuzione dhe proceset e limituara, transformimet e rregullta dhe te crregullta. Teknika te thjeshta karaaterizuese. Teoria kuantike e fononeve ne trupat e ngurte, vetite termodinamike, teoria e bandave tek trupat e ngurte, superpercjellshmeria,vetite e gjendje ne ekuiliber te paqendrueshem, percjellshmeria elektronike, statistika Fermi dhe Boze, bashkeveprimet magnetike.Qellimi i ketij kursi eshte te pergatite studente te fizikes por edhe fushave te tjera ne menyre per te aplikuar njohurite e fizikes se trupit te ngurte ne fushat e tyre te kerkimit.