FIZ 420 – METODA MATEMATIKE NE FIZIKE


KURSI: M.S Fizike
Semestri:
  Leksione: 4ore /jave
  Seminare 2ore/jave
  Detyra Kursi 3 gjate semestrit

 

Course Description

Ky kurs mbulon nje specter te gjere te matematikes se avancuar e cila eshte e rendesishme ne fizike, nepermjet teknikave si analitike ashtu edhe ato numerike. Temat kryesore gjate ketij kursi jane: serite e pafundme, Ekuacionet diferenciale te grades (me variabla te ndare, homogjene, diferenciale te plota). Metoda matricore dhe e ndryshimit te parametrave. Zgjidhje te ekuacioneve diferenciale me ane te serive (Legandre, Bessel, Hermite). Trasformime integrale Furier dhe Laplace. Ekuacione diferenciale lineare me derivate te pjesshem. Metodat e ndarjes se variablave. Funksionet e Greenit. Funksionet komplekse te variablit kompleks. Kushtet e Rimanit. Funksione analitike, eksponenciale, logaritmike, trigonometrike. Pasqyrimet, teoremat dhe formula Cauchy. Teoremat baze, serite Taylor dhe Lorentz. Rrenjet. Pikat anormale dhe mbetjet integrale. Llogaritja e integraleve me metoden e mbetjeve. Hapesirat Hilbertiane. Operatoret. Teoria e imazherise. Teoria e grupeve abstrakte me rang te fundem. Grupe transformimesh simetrie. Klasa te konjuguara. Pasqyrat, karaktere. Teorema Wigner. Grupe dhe algjebra Lie. Operatoret Casmir.