FIZ 410 – TEORI E FUSHES


KURSI: M.S Fizike
Semestri:
Leksione: 4ore /jave
Seminare 2ore/jave
Detyra Kursi 3 gjate semestrit

 

Pershkrimi i Lendes:

Ne kete kurs paraqitet teoria e fushes elektromagnetike klasike si dhe jepen njohuri edhe per kuantifikimin e fushave fizike. Gjate kursit gjithashtu futen, zhvillohen dhe diskutohen metoda dhe teknika te ndryshme te teorise se vazhduar te fushes (kuantike), ku me kryesorja eshte ajo per zhvillimin e fizikes se grimcave, me aplikime te shumta ne fusha te tjera ndert te cilat fizika e materies se kondensuar. Disa nga temat qe trajtohen gjate kursit jane; dinamika klasike Langranzhit, Langrazhiani i teorise se fushes, simetrite lokale dhe globale,teorema Noether, kuantizimi kanonik, teoria kuantike e fushes, teoria kuantike e fushes relativiste, Rregullat e Feyman ne elektrodinamiken kuantike, fushat gravitacionale. Qellimi i kursit esshte te zhvilloje metoda te ndryshme ne teorine relativiste dhe jorelativiste te fushes. Ky eshte nje kurs i nevojshem per studentet qe ndjekin nje Ph.D, me drejtim ne fiziken teorike, dhe vecanerisht per ata te interesuar ne bazat e fizikes, ku teroia e fushes ofron kozcepte baze ne te kuptuarin bashkekohor te botes reale.