FIZ 371 – Fizika Moderne 2


KURSI: B.S Fizike
  Semestri:  
  Leksione: 3 ore /jave
  Seminare 2 ore/ jave
  Detyra Kursi 3 gjate semestrit

 

 

PERSHKRIMI I LENDES

Ne kete kurs do te studiohen :fizika atomike dhe molekulare, elemente te fizikes statistike, fizika berthamore dhe fizika e grimcave elementare. Temat kryesore jane:  pershkrimi kuanto-mekanik i atomit dhe molekules, modelet atoike, ekuacioni i Shredingerit per atomin e hidrogjenit, numrat kuantike, spini, momenti kendor dhe magnetik, efekti Zeeman normal dhe abnormal, parimi iPaulit, pershkrimi kuantik i atomeve me nje dhe shume elektrone. Fizika molekulare: lidhjet kovalente dhe jonike, energjite e lekundjes dhe te levizjes rrotulluese, spektri molekular. Fizika Berthamore: radioaktiviteti ,reaksionet berthamore te fizionit dhe fuziunit. Fizika Statistike: funksionet e shperndarjes klasike dhe kuantike, shperndarjet e Maxuellit ne gazet reale.rrezatimi i trupit te zi, reja elektronike etj.