FIZ 370 – Fizika Moderne 1


KURSI: B.S Fizike
  Semestri:  
  Leksione: 3 ore /jave
  Seminare 2 ore/ jave
  Detyra Kursi 3 gjate semestrit

 

PERSHKRIMI I LENDES

Ky kurs perfshin nje studim te thelluar te koncepteve dhe parimeve baze te teorise se relavitetit dhe mekanikes kuantike. Temat qe trajtohen jane; Relativiteti Special: unifikimi i hapesire-kohes, transformimet e Lorentzit,impulse dhe energjia relativiste, tenzoret. Relativiteti i pergjithshem: perkulja e hapesires, parimi i ekuivalences, vrimat e zeza dhe kozmologjia. Mekanika kuantike: teoria kuantike e drites, natyra grimcore e lendes, koncepti i valeve lendore, ekuacioni i Shredingerit ne 1,2 dhe 3 permasa, oshilatori harmonik, tunelimi, hapesirat e Hilbertit dhe operatoret lineare.