FIZ 340 – Fizike e Trupit te Ngurte


KURSI: B.S Fizike
Semestri:
  Leksione: 3 ore /jave
  Seminare 2 ore/ jave
  Detyra Kursi 3 gjate semestrit

 

PERSHKRIMI I LENDES

Ne kete kurs do te studiohet :  struktura dhe simetria e kristaleve , difraksioni , teknika e rrjetes se kristaleve , lidhjet ne kristale qendrueshmeria ne materialet kristaline , fononet , vetite termike , elektronet ne kristale , metalet dhe gjysmepercjellesat, karakteristikat fizike te trupave te ngurte . Lenda do te shihet ne kompleks dhe e shoqeruar me njohurite paraprake te disiplinave te tjera tashme te trajtuara si elektromagnetizmi termodinamika fizika kuantike optika etj