FIZ 324 – Fizike Mjedisi


KURSI: B.S ne  Fizike
Semestri:  
  Leksione: 3 ore /jave
  Seminare 2 ore/ jave
  Detyra Kursi 3 gjate semestrit

 

PERSHKRIMI I LENDES

Fizika e Mjedisit fokusohet ne dy probleme kryesore ku fizikantet mund te kontribuojne per t’i bere ato te menaxhueshme. Problemi i pare eshte nevoja per nje energji te sigurt dhe te paster tani dhe ne te ardhmen, dhe problemi i dyte eshte menyra per t’u marre me parashikimin e ndryshimeve klimatike. Ky kurs studion veçanerisht aspektet e fizikes se ketyre dy problemeve. Drita dhe lenda, energjia, energjite e rinovueshme, transporti i ndotesve, klima dhe ndryshimet klimatike dhe spektroskopia e mejdisit jane temat themelore qe do te trajtohen ne kete kurs.