FIZ 281 – Elektromagnetizmi


KURSI: B.S ne Fizike
Semestri  
  Leksione: 3 ore /jave
  Seminare 2 ore/ jave
  Detyra Kursi 3 gjate semestrit

 

 

PERSHKRIMI I LENDES

FIZ 281 eshte nje kurs qe paraqet Ekuacionet e Maxwell-it dhe ligjet eksperimentale te elektricitetit dhe magnetizmit. Teoria potenciale , kushtet kufitare  te  vektoreve  te  fushes  elektromagnetike  ,  energjia  e  fushes.     Dielektriket  ,  percjellesit  dhe  materialet  magnetike  .  Teoria elektromagnetike eshte nje nga ceshtjet themelore te kursit dhe per te treguar elementet pas cdo fenomeni te shfaqur, fillimisht te ndare ( ne kete rast elektriciteti dhe magnetizmi ). Ne kete menyre studentet do te mesojne se si te zgjidhin problema ne elektrostatike dhe magnetostatike,se bashku, ne boshllek dhe me pas ne mjedis ;te trajtojne elementet midis ketyre dy mjediseve ne elektrodinamike , ku do te shqyrtohet zgjidhja e ekuacionit te vales, duke perfshire valet ne mjediset e dhena .