FIZ 270 – Valet


KURSI: B.S ne Fizike
Semestri:  
  Leksione: 3 ore /jave
  Seminare 2 ore/ jave
  Detyra Kursi 3 gjate semestrit

 

PERSHKRIMI I LENDES

Ne kete kurs do te trajtohen lekundjet dhe valet ne sistemet mekanike , elektromagnetike dhe optike. Gjithashtu eshte paraqitur edhe nje pjese aparati matetik i nevojshem , ku perfshihen; variblat komplekse dhe analiza Furie. Disa nga temat qe do te trajtohen jane; funksionet periodike, oshilatori i thjeshte harmonik, lekundjet qe shuhen, lekundjet e detyruara, harmonikat themelore. Valet, valet bredhese dhe te qendrueshme, kushtet kufitare dhe transferimi i energjise, dispersioni, metoda Furier, valet ne korde, violine, piano. Pasqyrimi dhe perthyerja e valeve elektromagnetike, polarizimi, interferenca, Difraksioni Fraunhofer. Holografia, lazeri.