FIZ 221 – Termodinamike


KURSI: B.S ne Fizike
Semestri:
  Leksione: 3 ore/ jave
  Seminare+Lab 2 ore/ jave
  Detyra Kursi 3 gjate semestrit
  Laboratore 10 gjate semestrit.

 

PERSHKRIMI I LENDES

Ne kete kurs do te trajtohen bazat shkencore te termodinamikes klasike dhe aplikimet praktike. Do te vihet theksi ne strategjine e zgjidhjes se problemave ku perfshihen; formulimi i problemit, zgjidhjet analitike dhe llogaritese. Temat kryesore gjate ketij kursi jane ; teoria kineike e gazeve, ligji i pare i termodinamikes per gazet reale dhe ideale, puna, nxehtesia, ekuacioni i gjendjes, ligji i dyte i termodinamikes dhe aplikimet e tij ne sistemet inxhinierike. Ekuilibri termik, entropia dhe disa aspekte te mekanikes statistike.