FIN 536 – TEORIA MODERNE E MENAXHIMIT TË PORTOFOLIT


Kredite 6

Ngarkesa: 3/1

Qëllimi i kursit

Programi lëndës “Drejtimi i portofolit” ka për objektivë të shpjegojë dhe tu mësojë studentëve kategoritë e ndryshme të riskut, kompozimin e portofolit si instrument i menaxhimit te risqeve, diversifikimit si dhe te gjitha teknikat e lidhura me menaxhimin e fondeve te investuara ne tregjet financiare dhe arritjen e nje kthimi te qendrueshem

Përmbajtja e kursit

KREU I: Koncepti portofolit KREU II: Kthimi i portofolit KREU III: Risku i Portofolit

KREU IV: Zgjedhja e portofolit në situata pasigurie, dobia KREU V: Efiçenca e tregjeve financiare dhe portofoli KREU VI: Diversifikimi i portofolit

KREU VII: Modeli i tregut

KREU VIII: Modelet e ekuilibrit të aktiveve financiare

KREU IX: Strategjitë e drejtimit të portofolit

KREU X: Performanca e portofolit

KREU XI: Portofoli i obligacioneve

KREU XII: Opsionet dhe portofoli

KREU XIII: Matja dhe manaxhimi i riskut politik

KREU XIV: Buxhetimi i kapitalit për firmat shumëkombëshe

KREU XV: Manaxhimi i aktiveve korente dhe financimi afatshkurtër

KREU XVI: Raste studimi për kompani dhe firma të huaja dhe shqiptare