FIN 430 – FINANCAT PERSONALE


Kredite 6

Ngarkesa: 3/1

Qëllimi i kursit

Në këtë kurs studentët do të marrin njohuri për çështje të ndryshme të financave personale si: planifikimi financiar i familjes, aktivet e financave personale, pasivet e financave personale, raporti i të ardhurave familjare, buxhetimi në financat e familjes, tatimet mbi të ardhurat personale, etika në financat personale etj. Në përfundim të këtij kursi studentët marrin njohuri të mjaftueshme që i bëjnë ata të aftë që të japin ndihmë dhe asistencë të tjerëve në planifikimin e financave të tyre personale.

Përmbajtja e kursit

KREU I: Cikli personal ekonomik

KREU II: Mjedisi ekonomik

KREU III: Planifikimi financiar

KREU IV: Institucionet financiare dhe konsumatori KREU V: Ruajtja, Kontrollimi, dhe shërbime financiare KREU VI: Kredia, përdorimet dhe abuzimet

KREU VII: Taksat dhe konsumatori

KREU VIII: Marrja me qira dhe blerjen e strehimit

KREU IX: Financimi i banesave

KREU X: Menaxhimi Personal i rrezikut

KREU XI: Sigurimi i jetës

KREU XII: Sigurimi i Shëndetit dhe invaliditetit

KREU XIII: Sigurimi mjetit motorik

KREU XIV: Sigurimi i Pronarëve të shtëpive dhe qeraxhinjtë

KREU XV: Konceptet themelore të investimeve

KREU XVI: Si financohen firmat

KREU XVII: Pjesëmarrja në tregjet financiare

KREU XVIII: Mundësi investuese

KREU XIX: Strehëzat tatimore

KREU XX: Dalja në pension, dëshirat dhe pasuritë