FIN 423 – FINANCAT PUBLIKE


Kredite 8

Ngarkesa: 3/2

Qëllimi i kursit

Lënda është është ndër lëndët e formimit bazë për studentët e Diplomës së nivelit MASTER, në Financë, në Matematikën Financiare, në Real Estate, në Ekonomiks dhe Master në Administrimin Publik, të Universitetit të Vlorës. Ajo jep njohuritë e nevojshme për formimin me kulturën dhe teknikën profesionale të të gjithë studentëve të këtyre diplomave në këtë fakultet, të cilat bëjnë pjesë në kërkesat bazë të formimit profesional të fushës së Administrimit Publik apo të profesionistit të fushës së matematikës financiare.

Përmbajtja e kursit

KREU I: Të mirat publike dhe Financa Publike

KREU II: Fazat e ciklit të jetës së biznesit, karakteristikat financiare dhe Financat Publike

KREU III: Tatimet dhe taksat

KREU IV: Tatimi mbi të ardhurat

KREU V: Tatimi mbi të ardhurat e biznesit (Biznesi i vogël dhe biznesi i madh, të ardhurat e tatushme dhe tatmfitimi) KREU VI: Vlera e shtuar dhe Tatimi mbi vlerën e shtuar

KREU VII: Tatimi akcizës dhe monopolet fiskale KREU VIII: Buxheti Shtetit – Portofol politikash KREU IX: Doganat, tatimi doganor

KREU X: Sigurimet shoqërore dhe lidhjet me buxhetin e shtetit

KREU XI: Procedurat tatimore

KREU XII : Taksat në Republikën e Shqipërisë (ne funksion te ngarkesës)

KREU XIII: Falimentimi dhe trajtimi i tij (Ne funksion te ngarkesës)