FIN 340 – TREGJET FINANCIARE


Ngarkesa: 3/2

Qëllimi i kursit

Ky kurs do t’ju japë njohuri studentëve se si individët operojnë në tregjet financiare edhe se si funksionojnë këto tregje. Në këtë lëndë do të përdoren leksione si edhe simulimet e tregut në praktikë, që të mund të ilustrojmë koncepte të ndryshme sic janë: porositë e blerjes në treg nga individët dhe korporatat, porositë e shitjes, tregje në bazë të informacionit, likuiditet edhe manipulimi i cmimeve. Ky kurs është dizenjuar për studentët që kanë dëshirë të punojnë si shitës edhe tregtarë ne bursa.

Përmbajtja e kursit

KREU I: Hyrje e shkurtër për lëndën Tregjet Financiare

KREU II: Vështrim i Përgjithshëm mbi Pjesëmarrësit e Tregut dhe Novacionet Financiare

KREU III: Institucionet Depozituese

KREU IV: Institucionet Jo-Depozituese

KREU V: Bankat e Investimeve

KREU VI: Obligacionet. Tregjet Kryesore

KREU VII: Tregjet Sekondare

KREU VIII: Hyrje në Tregjet e Opsioneve

KREU IX: Hyrje në Tregjet e Këmbyeshme, Tavan dhe Dysheme

KREU X: Tregu i Aksioneve të Zakonshëm

KREU XI: Teoria dhe Struktura e Normave të Interesit

KREU XII: Vlerësimi i Kontratave të Borxhit

KREU XIII: Tregjet e Parasë

KREU XIV: Tregjet e Letrave me Vlerë të Thesarit dhe të Agjensive Shteterore

KREU XV: Tregu i Obligacioneve të Korporatave

KREU XVI: E ardhmja e parasë dhe bankave