FIN 318 – BAZAT E PASURIVE TË PALUAJTSHME


Ngarkesa: 3/1

Qëllimi i kursit

Ky kurs ka synim kryesor tё pajisё studentёt me njohuritё bazё nё fushёn e pasurive tё paluajtshme.

Nё hartimin e programit ёshtё marrё parasysh fakti qё studentёt marrin njohuri pёr herё tё parё nё fushёn e pasurive tё paluajtshme dhe se kjo lёndё do tё jetё baza pёr lёndёt e tjera qё do tё zhvillohen mё vonё.

Programi pёrfshin  dhёnien e njohurive tё rёndёsishme pёr  kuptimin e pasurive tё paluajtshme, pёr operatorёt qё veprojnё nё  tregun e pasurive tё paluajtshme, metodat e vlerёsimit tё pasurive, instrumentat qё pёrdoren pёr financimin e tyre, si edhe do tё marrin informacion mbi zhvillimin e tregut tё pasurive tё paluajtshme nё Shqipёri.

Përmbajtja e kursit:

KREU I : Tregu i pasurive tё paluajtshme

KREU II : Operatorёt qё veprojnё nё pasuritё e paluajtshme.

KREU III : Modeli ekonomik pёr analizёn e pasurive tё paluajtshme.

KREU IV : Tregu i pasurive tё paluajtshme.

KREU V :  Proçesi i vlerёsimit

KREU VI : Kriteri i kostos sё ndёrtimit.

KREU VII Kriteri i kostos.

KREU VIII : Kriteri i tё ardhurave.

KREU IX : Analiza e skenarit.

KREU X : Kriteret e vlerёsimit për vendimin e investimit.

KREU XI : Kriteri Financiar pёr vlerёsimin e  investimit.

KREU XII : Instrumentet dhe teknika e financimit