FIN 313 – KONTABILITET I APLIKUAR


Ngarkesa: 3/2

Qëllimi i kursit

Sistemet e Informacionit të Kontabilitetit   janë të lidhura me mënyrën se si ndikojnë sistemet e komputerizuara  të informacionit , se si mblidhen të dhënat e kontabilitetit, si përpunohen, si dhe komunikohen këto të dhëna dhe rezultate të përpunuara. Kursi ju prezanton me njerëzit, teknologjitë, procedurat, aplikimin  e  kontabilitetit të informatizuar në Shqiperi si dhe kontrollet që janë të nevojshme për të drejtuar e-business , me theks mbi kontrollin e brendshëm mbi sisteme të tilla.

Përmbajtja e kursit

KREU I. Një vështrim i përgjithshëm mbi kontabilitetin e aplikuar, hyrje në Sistemet e informacionit kontabël,

KREU II. Kontabiliteti si sistem informacioni

KREU III.Zhvillimi i sistemeve të informacionit kontabël. Krijimi i AIS (Accounting Information Systems).

KREU IV. Hyrje në Microsoft Excel,

KREU V. Dokumentimi i AIS (Accounting Information Systems), Cikli i shpenzimeve dhe të ardhurave

KREU VI. Ndikimi i AIS në marrjen e vendimeve

KREU VII. Roli i AIS në organizatat moderne

KREU VIII. Organizimi i programit Alpha

KREU IX. Kompjuterizimi i Arkës dhe Bankës

KREU X.Veprimet me dokumentat magazine sipas natyrës së operacionit

KREU XI. Blerjet dhe procesi i rregjistrimit të tyre

KREU XII. Shitjet, rregjistrimet, konfigurimet e tyre

KREU XIII. Llogarite e librit të madh dhe konfigurimi I tyre

KREU XIV. Raportet dhe rëndësia e tyre në pasqyrimin e rezultateve financiare dhe procesin auditues.