FIN 215 – INSTITUCIONET FINANCIARE


Ngarkesa: 3/1

Qëllimi i kursit:

Qёllimi  kryesor  në  lëndën  Institucionet Financiare ёshtё  qё  tu  ofroj  studentëve njohuritë themelore tё  strategjisё  sё  manaxhimin e institucioneve financiare tё tilla si: bankat tregtare, shoqёri kursimi dhe tё kredisё dhe kompanitё e sigurimeve. Kёto njohuri do t’ju vijnё nё ndihmё studentёve pёr tё kuptuar veçanёrisht rolin e institucioneve financiare nё fushёn e ekonomisё. Nga ana tjetёr do tё trajtohen gjerёsisht njё sёrё principesh tё rёndёsishme nё  fushёn e financёs. Gjatё kёtij kursi studentёt do tё njihen me termat ekonomik si: teoria e Portfolit sipas Markowitz, modeli i Gordonit, kthimi nga investimi (ROI), financa ekonomike dhe kontabilitet etj.

Përmbajtja e kursit:

KREU I:     Bazat e shkencës së financës

KREU II:    Financa ekonomike dhe kontabiliteti

KREU III:   Institucionet financiare

KREU IV:   Modele të financës ekonomike

KREU V:    Investimet dhe normat e interesit

KREU VI:   Investimet me risk të lartë

KREU VII:  Strategjia e planifikimit financiar

KREU VIII: Teoria e Portofolit sipas Markowitz

KREU IX:   Aksionet dhe modeli sipas Gordon

KREU X:    Efekti laeverage