FIN 210 – KONTABILITETI FINANCIAR


Ngarkesa: 3/2

Qëllimi i kursit:

Ky program ka synim: Tё pajisё studentёt me njohuri bazё dhe   tё thelluara  nё fushёn e   kontabilitetit.Tё pёrforcojё  dhe tё stabilizojё njohuritё pёr pёrbёrjen dhe ndёrtimin e PF individuale dhe tё konsoliduara sipas rregullave tё caktuara kontabёl.Tё thellojё njohuritё dhe tё merren njohuri tё reja nё lidhje me vlerёsimin,  njohjen dhe  regjistrimin e veprimeve kryesore nё lidhje me aktivet, detyrimet, kapitalin e pronarit, tё ardhurat dhe shpenzimet.Tё thellojё njohuritё nё trajtimin kontabёl tё tatimeve dhe taksave, tё veprimeve tregtare, njohurive mbi konsolidimin e bizneseve.Gjatё gjithё trajtimit kontabёl programi mbёshtetet  nё parimet dhe standartetet ndёrkombёtare tё kontabilitetit tё gёrshetuara ato ngushtёsisht dhe tё krahasuara me trajtimin sipas standarteve vendase tё kontabilitetit.

Përmbajtja e kursit:

KREU I: Kontabiliteti financiar, roli dhe karakteristikat e tij

KREU II : Pasqyrat financiare dhe veprimet kontabël. Kuadri konceptual për përgatitjen e Pasqyrave Financiare (PT). Standartet Nderkombetare (SNK) dhe standartet kombëtare të Kontabilitetit (SKK)

KREU III : Raportimi financiar- PF dhe IAS1 per PF

KREU IV: Aktivet afatshkurtëra

KREU V: Aktivet afatgjata

KREU VI: Detyrimet afatshkurtëra

KREU VII: Detyrimet afatgjata

KREU VIII: Kontabiliteti i bizneseve me një pronar, me bashkëpronësi dhe me përgjegjësi të kufizuar

KREU IX: Trajtimi kontabël i të ardhurave dhe shpenzimeve

KREU X: Kontabiliteti i tatimeve dhe taksave.

KREU XI: Kontabiliteti i veprimeve tregtare

KREU XII: Analiza e pasqyrave financiare

KREU XIII: Kombinimi i bizneseve, kontabiliteti i tyre dhe pasqyrat financiare të konsoliduara