ENGT 132 – Anglisht 2


Kredite 6

Ngarkesa: 3/2

Qëllimi i kursit

Paraprakisht është programuar për studentët të shkencave teknike, (në mënyrë specifike për Inxhinierinë mekanike) kryesisht studentët duhet të riforcojnë atë që kanë mësuar më parë dhe atë që ata me të vërtetë duhet të dini për të patur një karrierë në inxhinierinë mekanike. Eshtë parë e kombinuar me gjuhën praktike inxhinierike, në gjendjen reale të punës, me fjalorin specifik në çdo faqe lidhur me leksikun dhe pikat gramatikore. Ky libër është i hapur për të kryesuar studentët e shkencave teknike. Ai gjithashtu ju jep studentëve gjuhën bazë, informacionin dhe aftësitë që ju duhen për të filluar një karrierë në punësim. Në bazë të interesit të tyre dalin aftësitë ndërpersonale, në lidhje me aspektin mësimor dhe njohuritë mbi risitë e fundit teknologjike.

Faktet, shifrat, interesat dhe karriera janë të mbështjella në librin e prezantuar për të pasuruar fjalorin e studentit, me qëllim që të përmirësojnë aftesitë gjuhësore dhe riciklimin e gjuhës me terma të inxhinierisë mekanike.

Permbajtja e kursit

KREU I : Profesioni im.

KREU II : Agrikulturat,veglat dhe ushqimi. KREU III : Urat dhe tunelet.

KREU IV : Plastika.

KREU V : Energjia alternative. KREU VI : Aero-nautika.

KREU VII : Shtëpitë e të ardhmes.

KREU VIII : Transporti publik dhe masiv. KREU IX :Petroliumi dhe inxhinieria e tij. KREU X : Teknologjia e petroliumit.

KREU XI : Inxhinieria mjedisore. KREU XII : Robotika

KREU XIII : Shkaku dhe parandalimi .

KREU XIV : Teknologjia e mirëmbajtjes së shtëpive dhe elektronika

KREU XV : Teknologjia e mbrojtjes dhe zhvillimi i karrierës.