ENGT 131 M – Departamenti i Matematikës


Kredite6

Ngarkesa: 2/1

Qëllimi i kursit:

Ky plan semestral akdemik është e programuar për studentët e matematikës. Ky kurs ka për qëllim të jetë i bazuar në praktikën e përditëshme me pikat themelore matematikore dhe probleme të ndryshme matematike të nivelit të thjeshtë. Gramatika mësimore është bërë konsistente me fjalorin e matematikës dhe me aftësitë që paraqesin studentët lidhur me procesin e leximit, dëgjimit, të folurit dhe të shkruarit. Studentët janë të udhëzuar qënë këtë kurs do të marrin njohuri të përgjithshme matematikore në gjuhën angleze tësynuar e cila tregohet në kontekstin që shfaq çdo tekst me terma matematike. Kjo i drejton studentët për të ecur në specifikën e degës së matematikës për arritjet e tyre.

Permbajtja e kursit:

KREU I : Numrat dhe emërtesa të tjera.

KREU II: Njësia e decimetrit.Emërtimi i thyesave.

KREU III : Përmasat dhe masat.

KREU IV :Masat dhe pesha.Kapacitet matëse.

KREU V : Kuptueshmëria e hapësirës.Volumi.

KREU VI : Drejtimet dhe orientimet.

KREU VII: Figurat gjeometrike.

KREU VIII : Simbolet gjeometrike.Indentifikimi i trekëndeshave..

KREU IX : Vizatimete figurave gjeometrike me raportor dhe vizore.Vizatimi i figurave solide.

KREU X : Klasifikimi i figurave solide.

KREU XI : Veprimet e mbledhjes dhe të zbritjes.

KREU XII : Veprimet e mbledhjes dhe të zbritjes.Problema të tjera.

KREU XIII : Rrumbullakimi i numrave dhe vlerat.

KREU XIV : Rrumbullakimi i numrave të mëdhenj.Shumëziminë problemat me përqindje

KREU XV : Rrumbullakimi në thyesat dhjetore.Përdorimi i formulave. Problema të tjera.