ENGT 131- ANGLISHTJA TEKNIKE (INXHINIERI MEKANIKE & NAVALE, ELEKTRIKE, NAVIGACION)


 

Kredite 6

Ngarkesa: 2/1

QËLLIMI I KURSIT

Ky është një kurs me një komponent të fortë praktik. Rëndësi të madhe është vendosur në pajisjen e nxënësve me një mjedis praktike bisedor që u lejon atyre të kuptojnë, të përvetësuar dhe të përshkruajnë bisedë të ndryshme dhe të mësojnë fjalorin teknik të gjuhës angleze. Theksi është vendosur në përvetësimin e terminologjisë teknike.

PËRMBAJTJA E KURSIT

KAPITULLI I: Librat e hartave.

KAPITULLI II: Piatë dhe linjat.

KAPITULLI III: Fraksionet dhe rendoret.

KAPITULLI IV: Aritmetika.

KAPITULLI V: Sipërfaqet dhe këndet.

KAPITULLI VI: Hapësirat dhe vëllimet.

KREU VII: Matja.

KAPITULLI VIII: Algjebra dhe formula.

KAPITULLI IX: Natyrore apo të bëra nga njeriu?

KAPITULLI X: Bits dhe bytes.

KAPITULLI XI: Rrjetet kompjuterike.

KAPITULLI XII: Elementet dhe komponimet.

KAPITULLI XIII: Gjendjet e materies.

KAPITULLI XIV: Llojet e materies.

KAPITULLI XV: Simbolet dhe çelësat.