ENGT 131 – Anglisht 1


Kredite 6

Ngarkesa: 2/1

Qëllimi i kursit

Ky plan semestral akdemik është e programuar për studentët e matematikës. Ky kurs ka për qëllim të jetë i bazuar në praktikën e përditëshme me pikat themelore matematikore dhe probleme të ndryshme matematike të nivelit të thjeshtë. Gramatika mësimore është bërë konsistente me fjalorin e matematikës dhe me aftësitë që paraqesin studentët lidhur me procesin e leximit, dëgjimit, të folurit dhe të shkruarit. Studentët janë të udhëzuar që në këtë kurs do të marrin njohuri të përgjithshme matematikore në gjuhën angleze të synuar e cila tregohet në kontekstin që shfaq çdo tekst me terma matematike. Kjo i drejton studentët për të ecur në specifikën e degës së matematikës për arritjet e tyre.

Permbajtja e kursit

KREU I : Numrat dhe emërtesa të tjera.

KREU II : Njësia e decimetrit. Emërtimi i thyesave. KREU III : Përmasat dhe masat.

KREU IV : Masat dhe pesha. Kapacitet matëse. KREU V : Kuptueshmëria e hapësirës.Volumi. KREU VI : Drejtimet dhe orientimet.

KREU VII : Figurat gjeometrike.

KREU VIII : Simbolet gjeometrike.Indentifikimi i trekëndeshave..

KREU IX : Vizatimet e figurave gjeometrike me raportor dhe vizore. Vizatimi i figurave solide. KREU X : Klasifikimi i figurave solide.

KREU XI : Veprimet e mbledhjes dhe të zbritjes.

KREU XII : Veprimet e mbledhjes dhe të zbritjes.Problema të tjera. KREU XIII : Rrumbullakimi i numrave dhe vlerat.

KREU XIV : Rrumbullakimi i numrave të mëdhenj. Shumëzimi në problemat me përqindje

KREU XV : Rrumbullakimi në thyesat dhjetore. Përdorimi i formulave. Problema të tjera.