ENG 131 – ANGLISHT


KURSI: Bachelor Matematike, Mat-Finance, Aktuaristike, Fizike, Kimi
    Biologji, Navigacion, Ing. Elektrike, Ing Mekanike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 45 ore (3 ore/jave)
  Seminare 15 ore (1 ore/jave)

 

QËLLIMI I KURSIT

Programi i mëposhtëm është programuar për studentët e Departamentit të Shkencave të Biologjisë, sidomos për studentët   në mënyrë që të   kenë aftësi shprehëse angleze në jetë dhe në shkollë si mësues të klasave të biologjisë, duke përfshirë këtu edhe njohuri të përgjithshme rreth mjedisit natyror dhe pjesës tjetër të devijimeve natyrore, të eco-sistemeve duke filluar nga trupi ynë, i njeriut deri në pjesën tjetër të fatkeqësive apo shkaterresave natyrore .

Duke u bazuar në disa ngjarje dhe informacione për fenomenet rreth botës, ky libër kombinon një program mësimor të fortë të ciklit të lartë me fjalor për florën dhe faunën dhe aftësitë që studenti duhet të përshtasi me  sukses në fushat e tyre specifike. Rëndësi e veçantë iu është kushtuar përshtatjes mbi baza teorike që u lejon atyre të kuptojnë dhe të përgjithësojnë njohuritë angleze të marra deri tani .

PERMBAJTJA E KURSIT

KREU I :Pjesë tdhe funksioni i bimës. Cikli jetësor i bimës.

KREU II :Mbretëria e bimëve.Nutrientët themelor të bimës.

KREU III :Kontrolli i farave dhe sëmundjet e bimëve.Lulet.

KREU IV :Algat

KREU V : Formacionet e dheut.Cilësitë fizike të dheut.

KREU VI :Mjedisi i dheut.Klasifikimi i dheut.

KREU VII :Cikli i jetës së produktit

KREU VIII :Menaxhimi i dheut.Kullimi dhe ujitja.

KREU IX :Mënyrat e fertilizimit. Bima në zhvillim e rritje.

KREU X :Formacionet dhe klasifikimet e shkëmbinjve.Mineralet.

KREU XI :Klimat dhe ekuilibri global.Uji,ajri dhe helmimi i dheut.

KREU XII :Meteorologjia dhe zonat klimatike.

KREU XIII :Ngrohja globale dhe Eko-sistemet.

KREU XIV :Efekti serë dhe bimësia e gjelbër.

KREU XV :Impakti i trasmetimit të cilësisë së ajrit