EGR 280 – PROJEKTIMI I SISTEMEVE ELEKTROMEKANIKE


KURSI: Bachelor Inxhinieri Elektrike, Inxhinieri Mekanike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 3 ore
  Seminare  1 ore
  Detyra Kursi 1
  Punë Laboratori

 

PËRSHKRIMI I LENDËS

Aspekte të përgjithshme: karakteristika, ekuacionet e përmasave, metodat llogaritëse. Transformatorët: projektimi, vlerësimi i parametrave, kontrolli i llogaritjeve. Pështjellat e makinave të rrymës alternative: tipet, skemat; f.e.m. kryesore dhe harmonike, f.m.m., llogaritja e koeficientëve të pështjellave. Magnetet permanent: përmasat, pika e punës, reaksioni i bërthamës. Konfigurimet, projektimi, llogaritja e parametrave, kontrolli i vlerave të: makinave asinkrone; rrymën e eksitimit të makinave sinkrone; motoret komutativ; makinat pa furca me magnet permanent d.c. dhe a.c.; motoret me hapa.