EGR 241- BAZAT E ELEKTROTEKNIKES


KURSI: Bachelor Inxhinieri Elektrike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 3 ore
  Seminare 1 ore
  Detyra Kursi 0
  Pune Laboratori 0

 

PERSHKRIMI I LENDES

Ne kete lende studentet do te njihen me fushen elektrostatike dhe elektromagmetike.Vecorite dhe madhesite e ketyre fushave.Ne pjesen tjeter te lendes do te marin njohuri per qarkun elektrik elementet e tij dhe do te studiojne ligjet dhe metodat per analizen e ketyre qarqeve . Ligjet e Kirkofit per tensionet dhe rrymat,metodat e  rrymave konturore dhe potencialeve te nyjeve si dhe Teoremat e Teveninit dhe Nortonit.Keto metoda do ti zbatoje per analizen e qarqeve me burime konstante.Do te bej analizen e qarqeve me burime sinusoidale me ane te metodes se numrave kompleks.Do te studioj pergjigjen e madhesive  si ne zonen e kohes ashtu edhe te frekuences. Do te marin njohuri per filtrat dhe do te njihen me dukurine e rezonances.Ne pjesen e fundit do te njihet me rrjetin trefazor sinusoidal. Lidhjet Y-Y dhe Y-∆. Matjen e fuqise ne keto rrjeta.